Privacy

פרטיותך חשובה לנו מאוד. בהתאם לכך פיתחנו מדיניות זו על מנת שתבינו כיצד אנו אוספים, משתמשים, מתקשרים וחושפים ועושים שימוש במידע אישי. להלן תיאור מדיניות הפרטיות שלנו.

מידע אישי

לפני או בזמן איסוף המידע האישי, אנו נזהה את המטרות שלשמן נאסף מידע. אנו נאסוף ונשתמש במידע אישי אך ורק במטרה לממש את אותן מטרות שצוינו על ידינו ולמטרות תואמות אחרות, אלא אם כן נקבל את הסכמת האדם הנוגע בדבר או כנדרש בחוק. אנו נשמור רק על מידע אישי כל עוד נחוץ לצורך הגשמת מטרות אלה. אנו אוספים מידע אישי באמצעים חוקיים והוגנים, ובמידת הצורך, בידיעתו או הסכמתו של האדם הנוגע בדבר.

פרסומי צד ג

אנו משתמשים בפרסומי צד ג גם כדי לתמוך האתר שלנו. חלק מהמפרסמים הללו עשויים להשתמש בטכנולוגיה כמו עוגיות ומשואות רשת כאשר הם מפרסמים באתר שלנו, אשר ישלחו גם מפרסמים אלה (כמו גוגל דרך תוכנית Google AdSense) מידע הכולל את כתובת ה- IP שלך, ספק שירותי האינטרנט שלך, הדפדפן אליו השתמשת בקר באתר שלנו, ובמקרים מסוימים, בין אם התקנת פלאש.

התחייבותנו לביטחון

אנו נגן על מידע אישי על ידי אמצעי אבטחה סבירים מפני אובדן או גניבה, כמו גם גישה לא מורשית, חשיפה, העתקה, שימוש או שינוי.

הצהרת מדיניות פרטיות זו

אנו מחויבים לנהל את עסקינו בהתאם לעקרונות אלה על מנת להבטיח סודיות של אישי המידע מוגן ומתוחזק. מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת, לכן אנא חזרו שוב ושוב מדי פעם. אנו נגיש ללקוחות מידע נלווה אודות המדיניות והנהלים שלנו הנוגעים לניהול מידע אישי.